Canal de Prevenció FREMAP

Bonus

Sou a:

Contingut de la pàgina

Bonus - Sol·licituds a efectuar el 2017

Informació per a la sol·licitud - Finalitzat termini de presentació

Col·laborem amb la seva empresa en l'obtenció del Bonus, un incentiu dirigit a aquelles empreses que contribueixin a una reducció de la sinistralitat laboral i facin actuacions efectives en la prevenció dels accidents de treball i les malalties professionals, segons el regulat pel Reial decret, 404/2010, de 31 de març en pdfAquest enllaç s'obrirà en una nova finestra, Ordre TIN/1448/2010, de 2 de juny en pdfAquest enllaç s'obrirà en una nova finestra, Ordre ESS/106/2017, de 9 de febrer en pdfAquest enllaç s'obrirà en una nova finestra y Reial decret 231/2017, de 10 de marçen pdfAquest enllaç s'obrirà en una nova finestra

Des del dia 15 d'abril fins al 31 de maig de 2017, d'acord amb el que s'estableix en la normativa, les empreses que cotitzin a la Seguretat Social per Contingències Professionals i que reuneixin els requisits exigits en la normativa poden presentar la sol·licitud de l'incentiu en la mútua o entitat gestora que assumeixi la protecció de les seves contingències professionals. FREMAP posa a la seva disposició la seva xarxa de centres per atendre les seves consultes i facilitar-li la tramitació de sol·licituds.

A partir del proper mes d'abril , FREMAP posarà a disposició de les seves empreses associades informació consolidada sobre cotització i contingències, que els permeti sol·licitar l'incentiu.

Important: Amb data 10 de març s'ha publicat el R.D.231/2017; que no és aplicable a la sol·licitud a fer aquest any ja que en la seva Disposició transitòria primera indica que: “A les sol·licituds corresponents a l'exercici 2016, que d'acord amb l'article 6.1 hauran de presentar-se entre el 15 d'abril i el 31 de maig de 2017, els serà aplicable el que disposa el Reial decret 404/2010, de 31 de març”.

Prement sobre la següent imatge podràs accedir als vídeos explicatius sobre el BONUS.

Vídeos sobre el BONUS a YouTube 

Per a més informació, més avall li facilitem els models i Guies corresponents a la sol·licitud de 2017.

Requisits que ha de complir l'empresa

 • Haver cotitzat almenys 5.000€ per contingència professional durant el període d'observació pel qual es demana l'incentiu.
 • Estar al corrent de pagament en el compliment de cotització a la Seguretat Social.
 • Haver fet inversions documentades i quantitatives, en instal·lacions, processos o equips en matèria de prevenció de riscos laborals que puguin contribuir a l'eliminació o disminució de riscos durant el període d'observació.
 • Què els índexs de sinistralitat general i extrema, exclosos els accidents "in itinere", es trobin per sota dels límits establerts en la Ordre ESS/106/2017, de 9 de febrer en pdfAquest enllaç s'obrirà en una finestra emergent.
 • No haver estat sancionada per resolució ferma en via administrativa per la comissió d'infraccions greus o molt greus matèria de prevenció de riscos laborals o de Seguretat Social.
 • Acreditar, mitjançant formulari d'acta-declaració, el compliment per l'empresa dels requisits bàsics en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • Acreditar el desenvolupament o la realització durant el període d'observació, almenys dues, de les següents accions:
  • Incorporació a la plantilla de recursos preventius propis (treballadors designats o servei de prevenció propi), encara quan no estigui legalment obligada a efectuar-ho, o ampliació dels recursos propis existents.
  • Realització d'auditories externes del sistema preventiu de l'empresa, quan no estigui legalment obligada a això.
  • Existència de plans de mobilitat vial en l'empresa com a mesura per prevenir els accidents de treball en missió i els "in itinere".
  • Acreditació de la disminució, durant el període d'observació, del percentatge de treballadors de l'empresa o centre de treball exposats a riscos de malaltia professional.
  • Certificat de qualitat de l'organització i funcionament del sistema de prevenció de riscos laborals de l'empresa, expedit per entitat o organisme degudament acreditat per l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC), justificatiu que aquesta organització i funcionament s'ajusten a les normes internacionalment acceptades.

Quantia de l'incentiu

Podrà assolir fins al 5 %de l'import* de les quotes abonades per la contingència professional de l'empresa, o bé fins al 10 %si se'ls hagués concedit l'incentiu corresponent al període d'observació** anterior.

* És important considerar que el límit vindrà determinat per l'import de les inversions que l'empresa hagi efectuat durant el període d'observació.

** Es considera període d'observació el número d'exercicis naturals consecutius i immediatament anteriors al de la sol·licitud que no hagin format part d'una sol·licitud anterior, amb un màxim de quatre exercicis. Per a més informació, pot consultar el guia explicativa per a la sol·licitud de 2017.

Passos per tramitar correctament una sol·licitud

 • 1. Confirmar:
  • Haver cotitzat almenys 5.000€ per contingència professional.
  • No superar els índexs de sinistralitat del sector.
  • Haver invertit en prevenció de riscos laborals.
  • Estar al corrent de pagament amb la Seguretat Social.
  • No haver estat sancionat per infracció greu (2 com màxim en el període d'observació) o molt greu en prevenció de riscos laborals i Seguretat Social.
  • Complir els requisits bàsics en prevenció, detallats en l'autodeclaració.
  • Complir, com a mínim, amb 2 de les 5 activitats preventives complementàries exigides.
  • Complimentar tantes sol·licituds i autodeclaracions com CIF-CNAE hi hagi.
 • 2. Aportar:
  • Sol·licitud, certificació i autodeclaració emplenades i degudament signades pel representant de l'empresa i firmes de conformitat de tots els delegats de prevenció de l'empresa. En cas que existís disconformitat i que hi hagués al·legacions dels mateixos, remetre això juntament amb la documentació a aportar.
  • Certificat d'estar al corrent de pagament de la Tresoreria General de la Seguretat Social en el moment de la sol·licitud.
  • Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport del sol·licitant.
  • Document que acrediti la facultat de representació de l'empresa per part del sol·licitant.
 • 3. Lliurar tota la documentació a FREMAP.

Documentació associada

Nova normativa sol·licitud Bonus 2018

Vídeo “BONUS” Novetats-2018

Prement sobre la següent imatge podràs accedir al vídeo explicatiu amb les novetats del Reial decret 231/2017, de 10 de març en pdfAquest enllaç s'obrirà en una nova finestra que seran aplicables a les sol·licituds de l'incentiu que es facin l'any 2018.

Vídeos sobre el BONUS a YouTube 

Documentació d'interès

AGENDA

Novembre 2017
Dl. Dt. Dc. Dj. Dv. Ds. Dg.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Llegenda de colors:
Color de fons dels dies en què hi ha congrés Congressos, Color de fons dels dies en què hi ha formació Tallers i Color de fons dels dies en què hi ha jornades Jornades.

Anar a l'inici de la pàgina